• Home
 • เกี่ยวกับเว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ห้ามนำข้อความหรือรูปภาพในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอป๊อค จำกัด
ข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ห้ามนำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ เปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง หรือเผยแพร่ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

คำสงวนสิทธิ์

 1. ข้อมูลในเว็บไซดต์อาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากความบกพร่องของกระบวนการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟร์แวร์ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ บริษัท เอป๊อค จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบในความบกพร่องนี้
 2. ข้อมูลในเว็บไซต์จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่ทำการสร้างเว็บไซด์ ดังนั้นข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์สำหรับระยะเวลาปัจจุบัน
 3. บริษัท เอป๊อค จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้

ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

Windows

 1. Microsoft Edge
 2. Google Chrome
 3. Firefox

Mac

 • Safari
 • Google Chrome

Android

 • Google Chrome

iPhone, iPad

 • Safari

หมายเหตุ

 • โปรดทราบว่าเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมระหว่างการทำงานของเครื่องพีซี
 • การใช้หรือไม่ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ที่การใช้หรือไม่ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่เว็บไซต์นี้