• Home
  • Privaatsussätted

Privaatsussätted

Anvol OÜ (edaspidi Ettevõte) järgib asjassepuutuvaid seadusi, määrusi ja teisi regulatsioone, mis sätestavad, kuidas peab ettevõte töötlema klientidelt talle antud isikuandmeid. Ettevõte loob järgnevaga ka vabatahtlikud töötlemisreeglid ja süsteemid, määratleb ettevõttes kehtiva isikuandmete kaitse korra ning peab neist järjepidevalt kinni.

1. Isikuandmete kogumine

Ettevõte kogub isikuandmeid ausate ja seaduslike vahenditega. Ettevõte ei kogu isikuandmeid mitte kunagi ilma volitusteta ja kinnitab, et kogub isikuandmeid nende allikaks oleva vastutava isiku (edaspidi Vastutav isik) nõusolekul eesmärgiga isikuandmeid kasutada, ning teatab andmetega seotud olulisest informatsioonist Ettevõtte kodulehel või otseturunduskirjade, brošüüride, reklaamide või sarnaste vahendite kaudu (edaspidi Teadete vahendamise kanalid). Kui ettevõte kogub isikuandmeid alla 16-aastastelt klientidelt, küsib ta nende andmete töötlemiseks ka vanema nõusolekut.

2. Isikuandmete kasutamine

Ettevõte kasutab isikuandmeid ainult pärast Vastutava isiku käest nõusoleku saamist või nagu on selgelt väljendatud Teadete vahendamise kanalites, üksnes eesmärgiga isikuandmeid koguda ning ulatuses, mis on vajalik Ettevõtte äritegevuse korraldamiseks. Andmetega tegelevad vaid inimesed, kes on nende spetsiifiliste tegevuste läbiviimiseks volitatud. Kui Ettevõte teeb isikuandmete kohta statistilist analüüsi, eraldab ta isikuandmete töötlemiseks neist andmetest isikuid tuvastavad andmed (nime, aadressi, telefoninumbri jne).

3. Ettevõte ei avalda ega edasta saadud isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

  1. kui Vastutav isik on oma isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks andnud nõusoleku;
  2. kui isikuandmete avaldamist või edastamist nõuab seadus või pädeva avaliku organi korraldus vms;
  3. kui Ettevõte on otsustanud, et isikuandmed on vaja avaldada või edastada hoidmaks ära Vastutava isiku või üldsuse liikmete elule, kehale, tervisele, varale jne tekkivat materiaalset kahju;
  4. kui Ettevõte usaldab isikuandmete töötlemise alltöövõtjale, kes on Ettevõttega allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingu, millega on keelatud isikuandmete avaldamine. Alltöövõtja töötleb andmeid ulatuses, mis on vajalik neile usaldatud tegevuste korraldamiseks;
  5. kui Ettevõte avaldab või edastab isikuandmed oma esindajatele, ettevõtte juristidele, vannutatud raamatupidamis- või audiitorettevõtetele;
  6. kui isikuandmeid on töödeldud statistiliste andmetena, mille järgi ei ole võimalik klienti tuvastada.

4. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Ettevõte töötleb vaid isikuandmeid, mis on talle antud vastavalt Ettevõttes määratletud isikuandmete töötlemisreeglitele, ning tegutseb selle nimel, et vältida isikuandmete kaotamist, hävimist, volitusteta muutmist, leket vms. Ettevõte kasutab turvalisuse tagamiseks ja kolmandate osapoolte illegaalse ligipääsu takistamiseks krüpteerimist: SSL-protokolli (Secure Socket Layer) või sarnast turvatehnoloogiat.

5. Isikuandmetega seotud nõuded

Kui Vastutav isik nõuab oma isikuandmete avaldamist, muutmist, kustutamist, andmete kasutamise lõpetamist jne (edaspidi Avaldamine jne), täidab Ettevõte Vastutava isiku nõude mõistliku aja jooksul, järgides nõude esitanud Vastutava isiku tuvastamiseks asjassepuutuvaid seadusi ja regulatsioone ning Ettevõtte juhtimisreegleid. Pange tähele, et kui isik nõuab oma isikuandmete kustutamist, kasutamise lõpetamist vms, võib see viia teenuste piiratud kasutamiseni või teenuste kasutamiseks vajaliku liikmelisuse kaotamiseni. Avaldamise jne nõude täitmine tasustatakse.

6. Kontaktinfo isikuandmetega seotud küsimuste jaoks

Kui Teil tekib Teie isikuandmete töötlemisega seoses nõudeid või küsimusi, võtke palun otse ühendust Teadete vahendamise kanalites määratud vastava ala eest vastutava inimesega. Kui selle inimese andmed ei ole teada, võtke ühendust allpool kirjeldatud klienditoega. Sellisel juhul palun arvestage, et Teie nõude töötlemine võtab kauem aega, sest Teid suunatakse vastava vastutava inimese juurde või Teie nõue edastatakse vastavale vastutavale inimesele.

7. Isikuandmed internetis

Ettevõtte veebileht võib sisaldada teiste ettevõtete veebilehtede linke, kusjuures Ettevõte ei jaga nende ettevõtetega mis tahes isikuandmeid. Pange tähele, et Ettevõte ei vastuta Teie isikuandmete kaitse eest neil veebilehtedel.

8. Ettevõtte vastavusprogrammi pidev parandamine

Ettevõte parandab oma vastavusprogrammi regulaarsete siseauditite kaudu, et tagada pidev ja korralik vastavus kõikide reeglitega.


Teave meie küpsiste kasutustingimuste kohta

Küpsis on väike tekstifail, mille meie veebisait saadab teie terminalseadmesse eesmärgiga säilitada teatud teavet. Küpsiste kasutamine tagab järgmised funktsioonid.

  1. Teie terminaliseadmed (nt brauserid) mäletavad teie eelistusi (nt valitud keel) ja tegevusi (nt sisselogimisolek, ostukorvi sisu jms) meie veebisaidil, et saaksime pakkuda isikupärastatud ja paremat kasutamiskogemust meie veebisaidil (hädavajalikud küpsised).
  2. Peame arvet tehe tegevuste üle meie veebisaidil, mis annab meile kasulikku ja olulist teavet meie veebisaidi täiustamise jaoks (toimivusküpsised).
  3. Teie nõusoleku korral peavad meie reklaamipartnerid arvet teie sirvimiskirjete üle internetis, et saaksime pakkuda isikupärastatud reklaame, mis teid tõenäolisemalt huvitavad (reklaamiküpsised).

Küpsis identifitseerib teie terminalseadme, tavaliselt teie brauseri, kuid see ei saa tuvastada teie isikut. Võite valida, kas lubada meil või kolmandatel osapooltel (meie reklaamipartneritel) paigaldada toimivusküpsiseid ja reklaamiküpsiseid. Kui kasutame küpsiseid eesmärgiga isikupärastada meie reklaame või analüüsida veebikasutust, küsime teilt selleks eelnevalt luba.

Lisateabe saamiseks ja teie küpsiste sätete muutmiseks, sh teie nõusoleku tühistamiseks, külastage meie Küpsiste sätteid iga veebilehe all asuva lingi kaudu.

Me ei paiguta ega kasuta küpsiseid reklaami- ega veebikasutusstatistika eesmärgil alla 16-aastaste kasutajate kohta. Nende põhimõtete tagamiseks palume teil kinnitada, et olete vähemalt 16-aastane, küsides teie nõusolekut nimetatud eesmärkidel küpsiste paigaldamiseks.