• Home
  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH TM-DC An Điền (sau đây gọi là Công ty) phải tuân thủ luật pháp, pháp lệnh, và những quy định khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân để quản ly thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng. Công ty cũng sẽ thiết lập hệ thống tự nguyện và hệ thống, và xác định chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà nó phải tuân thủ nhất quán.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Công ty phải thu thập thông tin cá nhân công bằng và hợp pháp. Trong khi nó không bao giờ có được thông tin cá nhân bằng những phương tiện trái phép, nó phải đảm bảo có sự đồng ý chính đáng của nguồn gốc thông tin cá nhân “Chủ thể” cho những mục đích sử dụng thông tin cá nhân, vv. và công bố thông tin cần thiết trên trang web công ty hay gửi thư trực tiếp,tờ rơi, quảng cáo, hay các phương tiện tương tự (“Phương tiên thông tin”). Nếu thu nhập thông tin của khách hàng 15 tuổi hay nhỏ hơn, nó phải được sự đồng ý của cha mẹ.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chỉ được sử dụng thông tin cá nhân sau khi có được sự đồng ý của chủ thể hay trong mục đích thu thập thông tin cá nhân, trong việc xác định truyền thông hay thông báo và trong phạm vi cần thiết để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình bởi người được ủy quyền để hoạt động cụ thể. Khi tiến hành thực hiện thống kê phân tích thông tin cá nhân, nó sẽ loại trừ các thông tin định dạng cá nhân (tên,địa chỉ, số điện thoại, vv.) để xử lý thông tin cá nhân.

3. Công ty không được tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp sau:

  1. Chủ thể đồng ý hoặc cung cấp thông tin cá nhân của mình.
  2. Đó là yêu cầu của pháp luật hay lệnh, vv. Của cơ quan công quyền có thẩm quyền cung cấp thông tin cá nhân.
  3. Nó được xác định bởi công ty rằng việc tiết lộ hay cung cấp là cần thiết cho sự phòng chống thiệt hại vật chất đối với con người, cơ thể, sức khỏe, tài sản vv của chủ thể hay cộng đồng.
  4. Công ty giao việc xử lý thông tin cá nhân cho công ty thầu phụ, đã ký kết thỏa thuận quan trọng với công ty liên quan đến việc không tiết lộ thông tin cá nhân, mở rộng sự cần thiết nhằm đạt được các hoạt động được giao phó.
  5. Công ty tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho đại lý, luật sư công ty, kế toán công chứng hoặc công ty kiểm toán.
  6. Thông tin được xử lý như số liệu thống kê mà khách hàng không bị nhận diện.

4. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Công ty sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân được cung cấp theo các nguyên tắc quản lý theo quy định và sẽ có những hành động cần thiết để ngăn chặn sư mất mát, phá hủy, sửa đổi trái phép, rò rĩ ...của thông tin cá nhân. Công ty sẽ mã hóa bằng việc áp dụng phương thức Secure Socket Layer (SSL) hoặc kỹ thuật bảo mật tương tự chắc chắn an toàn ngăn chặn sự truy cập bất hợp pháp của bên thứ ba.

5. Yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân

Nếu chủ thể yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, hủy sử dụng..thông tin cá nhân của chính mình “Tiết lộ,vv.”, trong thời gian hợp lý, công ty sẽ tuân thủ quy định pháp luât có liên quan và các quy định quy chế của công ty sau khi xác định danh tính của chủ thể yêu cầu. Lưu ý rằng việc xóa, hủy ...thông tin cá nhân như yêu cầu có thể ảnh hưởng về giới hạn sử dụng dịch vụ hay mất tư cách thành viên với dịch vụ. Chi phí sẽ được tính để xử lý yêu cầu tiết lộ...

6. Liên hệ để được giải đáp về thông tin cá nhân.

Vui lòng liên hệ trực tiếp người phụ trách được xác định trong Thông Báo Truyền Thông Đại Chúng .Nếu người phụ trách không xác định, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trung Tâm Chăm sóc Khách Hàng như mô tả bên dưới, trong trường hợp này xin lưu ý nó sẽ mất nhiều thởi gian để xử lý yêu cầu của bạn bởi vì bạn sẽ được giới thiệu đến người phụ trách hay yêu cầu của bạn sẽ được chuyển giao cho người phụ trách.

7. Thông tin cá nhân trên internet

Trang web công ty có thể chứa các links đến với các công ty khác mà công ty không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ thông tin cá nhân trên những trang web như vậy.

8. Liên tục cải thiện chương trình tuân thủ của công ty

Công ty sẽ cải thiện chương trình tuân thủ thông qua việc thực hiện kiểm toán nội bộ thường xuyên nhằm duy trì sự tuân thủ ở mức độ cao.