• Home
 • Giới thiệu về trang web

Giới thiệu về trang web

Bản quyền

Việc sử dụng trái phép những bài viết và hình ảnh trên trang web này là bị cấm. Tất cả bản quyền được đăng ký bởi EPOCH COMPANY, LTD.
Các tài liệu trên trang web này không được sao chép, phỏng theo, hiển thị hoặc phân phối trừ những trường hợp ngoại lệ của bản quyền.

Điều khoản miễn trừ

 1. Nội dung trang web này có thể hiển thị không chính xác do lỗi hệ thống, phần cứng, phần mềm hay các trang thiết bị khác. EPOCH COMPANY, LTD. Không chịu trách nhiệm cho những việc này.
 2. Thông tin trang web này được cung cấp và cập nhật tại thời điểm thiết lập, vì vậy, tính chính xác hoặc toàn vẹn của nó không xác nhận ở thời điểm hiện tại.
 3. EPOCH COMPANY, LTD. Không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người sử dụng cho những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web này hay những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thất bại của trang web này.

Yêu cầu về phần cứng

Windows

 1. Microsoft Edge
 2. Google Chrome
 3. Firefox

Mac

 • Safari
 • Google Chrome

Android

 • Google Chrome

iPhone, iPad

 • Safari

Lưu ý

 • Lưu ý rằng chúng tôi không thể sửa những khuyết tật phát sinh từ môi trường hoạt động máy tính.
 • Việc sử dụng/không sử dụng phần mềm bảo mật phải được kiểm soát ở mức trách nhiệm của mỗi người dùng trong trường hợp phần mềm bảo mật cản trở việc hiển thị nội dung của trang web. Chúng tôi không chịu tra1h nhiệm về việc sử dụng hay không sử dụng phần mềm bảo mật.