FANU KLUBS

[Lietošanas noteikumi] * Noteikti iepazīstieties ar lietošanas noteikumiem.

Pirms jūs sākat izmantot šo pakalpojumu, jums jāveic reģistrācija. Pirms reģistrācijas rūpīgi izlasiet "Silvānijas ģimeņu" fanu kluba līguma reģistrācijas noteikumus. Pabeidzot reģistrāciju, jūs piekrītat visiem dalības līguma noteikumiem.

<Silvānijas ģimeņu fanu kluba pakalpojumi>

"Silvānijas ģimeņu" fanu kluba (turpmāk tekstā "Klubs") dalības līguma noteikumi (turpmāk tekstā "Līgums"), kurus izdevusi un uzrauga (Izplatītāja nosaukums) (turpmāk tekstā "Kompānija") ir sekojoši:

1. Punkts (Definīcija)

 1. "Dalībnieks" ir persona, kasa piekritusi šī līguma noteikumiem un ir veikusi Kluba dalībnieka reģistrāciju saskaņā ar Kompānijas nosacījumiem.
 2. "Pakalpojumi" ir vispārēji pakalpojumi, kurus Klubs piedāvā saviem dalībniekiem, tai skaitā informāciju par Silvānijas ģimeņu produktiem, dalības bonusiem, satura lietošanu un spēlēm.
 3. "Šis Līgums, utt". attiecas uz šo Līgumu, punkti, kas jāņem verā, lietojot Kompānijas mājaslapu, kā arī citas vienošanās, norādes un citas izvirzītās Kompānijas norādes.
 4. "Dalības informācija" nozīmē personīgo informāciju, ko Dalībnieks nodevis Kompānijai un darījumu vēsture utt.

2. Punkts (Līgums)

Šis Līgums ir saistošs visiem Dalībniekiem dalības reģistrācijs procesā un pēc tās pabeigšanas.

3. Punkts (Pakalpojumu izmantošana)

Dalībnieks ir tiesīgs izmantot Pakalpojumus saskaņā ar ar šī Līguma noteikumiem.

4. Punkts (Dalības reģistrācija)

 1. Dalības kvalifikācija
  Persona, kura piekritusi šī līguma noteikumiem, un veikusi reģistrāciju, pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas tiek uzskatīta per Dalībnieku. Lai kļūtu par Dalībnieku, ir jāveic reģistrācijas process. Reģistrāciju jūsu vietā ir aizliegts veikt citam pārstāvim. Ja personas līdz 15 gadu vecumam vēlas kļūt par Dalībniekiem, ir nepieciešams vecāku apstiprinājums. Dalības reģistrācija var tikt liegta personām, kuras agrāk tika dzēstas no Dalībnieku saraksta vai personām, kuras pēc Kompānijas Domām, nav tiesīgas kļūt par Dalībniekiem.
 2. Dalības informācija
  Kad jūs sekojat Dalības reģistrācijas procesam, lūdzu, rūpīgi pievērsiet uzmanību aizpildāmajiem laukiem un pareizi ierakstiet nepieciešamo informāciju.

5. Punkts (iekārtas un aprīkojums)

Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem izdevumiem, kas kas sasitīti ar Pakalpojuma lietošanu, ieskaitot aparatūru un programmas, kā arī vienošanos, kas nodrošina interneta pieslēgumu, lai Dalībnieks varētu izmantot Pakalpojumus.

6. Punkts (Dalības informācijas maiņa)

 1. Ja mainās informācija par Dalībnieka reģistrācijas datiem, tais skaitā, vārds un adrese, Dalībnieks nekavējoties par to ziņo Kompānijai, veicot izmaiņas profila informācijā.
 2. Kompānija nav atbildīga par jebkāda veida kaitējumu, kas nodarīta Dalībniekam savlaicīgi nereģistrējot dalības informācijas izmaiņas. Pat tad, ja Dalībnieks ir pabeidzis reģistrēt dalības informācijas izmaiņas, darījums, kura dēļ svarīgās procedūras jau tika pabeigtas, reģistrācija tiks veikta saskaņā ar iepriekš reģistrēto informāciju.

7. Punkts (Atteikšanās no dalības)

Ja Dalībnieks vēlas atsaukt savu dalību, viņam vai viņai ir jādzēš sava profila informācija. Kad dalības likvidēšanas process tiks pabeigts, viņa vai viņas dalība tiks atcelta.

8. Punkts (Līdzdalības zaudēšana un kompensācijas nodrošināšana)

 1. Ja Dalībnieks iesniedzis nepatiesu informāciju, vai ir jebkāds cits iemesls, kura dēļ Kompānija uzskata, ka persona nav piemērota kļūt par Dalībnieku, Kompānijai ir tiesības atsaukt Dalībnieka līdzdalību.
 2. Ja Dalībnieks veic kādu no zemākminētajām darbībām, kas var kaitēt Kompānijai, viņam jākompensē Kompānijai nodarītie zaudējumi, kas radušies sekojošas rīcības dēļ:
 1. (1)Kompānijas darbības traucēšana, cenšoties izmainīt informāciju šajā mājaslapā vai ieinstalējot datorprogrammu,kas kaitēt šai mājaslapai;
 2. (2)Rīcība, kas pārkāpj Kompānijas autortiesības;
 3. (3)Pakalpojumu izmantošana komercnolūkos vai
 4. (4)rīcība, kas ir Līguma noteikumu pārkāpums.

9. Punkts (Darbs ar Dalības informāciju)

Kompānija pārvalda personīgo informāciju, kas norādīta dalības reģistrācijas anketā (turpmāk "Personīgā Informācija") saskaņā ar "Silvānijas ģimeņu" Fanu kluba politiku par personas datu aizsardzību (http://domain/policy/). Kompānija ir tiesīga izmantot Dalībnieka personīgo informāciju vienīgi pakalpojumu nodrošināšanai Dalībniekam, uzlabojot pakalpojumu saturu, veicinot pakalpojumu izmantošanu un nodrošinot pakalpojumu kvalitāti.

10. Punkts (Informācijas nodrošināšana)

Kompānija ir tiesīga Dalībniekam sūtīt informāciju (tai skaitā reklāmas) ar žurnālu un citu materiālu veidā. Ja Dalībnieks nevēlas saņemt šāda veida informāciju, tā tiks pārtraukta pēc ziņojuma saņemšanas saskaņā ar Kompānijas politiku, nodrošinot, ka netiks pārtraukta informācijas piegāde, kas nepieciešama, lai izmantotu pakalpojumus.

11. Punkts (Aizliegums)

Dalībnieks nedrīkst veikt sekojošas darbības sakarā ar Pakalpojuma izmantošanu:

 1. (1)Neievērot Līguma noteikumus, neuzmanīgi attiekties pret Pakalpojumu izmantošanu vai jebkādu citu Līguma noteikumu neievērošana;
 2. (2)Veikt darbības, kas var kaitēt Kompānijas vai trešo personu tiesībām, interesēm vai cieņai;
 3. (3)Veikt darbības, kas var nodarīt morālu vai fizisku kaitējumu jauniešiem un bērniem vai jebkura cita rīcība, kas ir sabiedrības kārtības un morāles normu pārkāpums;
 4. (4)Veikt darbības, kas var traucēt un likt justies neērti citiem lietotājiem un trešajām personām;
 5. (5)Sniegt nepatiesu informāciju;
 6. (6)Ievietot vai nosūtīt kaitīgas datorprogrammas vai e-pastus utt.;
 7. (7)Nelikumīgi piekļūt serveriem vai citiem Kompānijas datoriem, vai
 8. (8)jebkura cita rīcība, ko Kompānija uzskata par nepiemērotu.

12. Punkts (Pakalpojuma pārtraukšana/apturēšana)

Kompānija ir tiesīga pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu daļēji vai pilnībā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja ir nepieciešams veikt sekojošas darbības Kompānijas pilnīga servisa nodrošināšanai. Kompānija nav atbildīga par zaudējuma nodarīšanu Dalībniekam, kas radušies šādas Pakalpojumu pārtraukšanas dēļ.

 1. (1)Ja nepieciešams veikt darbības, kas saistītas ar apkalpošanas sistēmu periodisku vai ārkārtas uzturēšanu;
 2. (2)Ja sistēmas ir pārslogotas;
 3. (3)Ja sistēmu darbība kļūst neiespējama ugunsgrēka, elektrības padeves traucējumu vai trešo personu sabotāžas dēļ utt. vai
 4. (4)Jebkādi citi nenovēršami apstākļi, kuru dēļ Kompānijai jāpārtrauc sistēmas darbība.

13. Punkts (Pakalpojuma maiņa vai atcelšana)

Kompānija var mainīt vai atcelt pēc saviem uzskatiem Pakalpojumu daļēji vai pilībā bez iepriekšēja brīdinājuma. Kompānija neatbild par jebkāda veida zaudējumiem Dalībniekam, kas radušies Pakalpojumu maiņas vai atcelšanas dēļ. Visu ar šo līgumu saistīto strīdu risināšana ir jāuzsāk rajona tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas uzņēmuma galvenā biroja atrašanās vieta, kā līguma jurisdikcijas pirmās instances tiesā saskaņā ar ekskluzīvu vienošanos.

14. Punkts (Autortiesības)

 1. Dalībnieks apliecina, ka informācijas autortiesības (ieskaitot videomateriālus, audiomateriālus, teksta materiālus utt.), ko nodrošina serviss, pieder Kompānijai vai trešajai personai, kas šo informāciju nodrošinašjusi Kompānijai.
 2. Dalībnieks visus Kompānijas piedāvātos pakalpojumus izmanto tikai un vienīgi personiskai lietošanai. Dalībnieks nav tiesīgs izmantot informāciju komerciāliem nolūkiem, nodot to citām personām, ievietot veblapās utt., kas kļūtu piejama plašai sabiedrībai.

15. Punkts (Zaudējumu atlīdzināšana)

 1. Kompānija neatbild par zaudējumiem tās sistēmu pārtraukšanas, kavēšanās vai apturēšanas gadījumā, ja tie radušies datoru sistēmas bojājumu, datu zaudēšanas vai nelikumīgas pieķluves, vai jebkādu citu no Kompānijas neatkarīgu apstākļu dēļ un var tikt nodarīti Dalībvniekam.
 2. Kompānija negarantē, ka e-pasta vēstules un saturs, kas tiek sūtītsidīts no Kompānijas mājaslapas, serveriem un domēniem nesatur jebkāda veida inficētu vai iznīcinošu programmu, piemēram datorvīrusus.
 3. Kompānija neatbild par zaudējumiem, kas radušies Dalībnieka Līguma noteikumu neievērošanas dēļ, utt.
 4. Kompānija negarantē servisa pakalpojumu vai jebkāda cita veida informācijas, ko Dalībnieks ieguvis caur Servisu, pilnību, precizitāti un lietderību.
 5. Kompānija nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem Dalībniekam piegādājamās informācijas informācijas satura vai jebkāda cita iemesla dēļ.
 6. Kompānija nav atbildīga, ka Dalībnieks nevar izmantot visus vai daļu no piedāvātajiem Pakalpojumiem Dalībnieka vai trešās personas vainas dēļ.

16. Punkts (Līguma grozījumi)

Kompānija ir tiesīga grozīt Līguma nosacījumus pēc saviem ieskatiem vai pievienot Līguma pielikumu (turpmāk "Līguma pielikums"). Šī līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā pēc "Līguma" vai "Līguma pielikuma" atjaunotās versijas izvietošanas mājaslapā. Šajā gadījumā Dalībnieks piekrīt šī Līguma vai Līguma pielikuma jaunajiem noteikumiem.

17. Punkts (Tiesību nodošanas aizliegums)

Dalībnieks nav tiesīgs nodot trešajām personām viņa vai viņas Dalībnieka statusu, kā arī tiesības un pienākumus bez Kompānijas piekrišanas.

18. Punkts (Regulējošie tiesību akti)

Šī Līguma saistību izpilde notiek sakaņā ar Latvijas likumdošanu.

19.punkts (Strīdu izšķiršana)

Visi strīdi, kas radušies šī Līguma izpildes laikā tiek risināti tiesas ceļā vai tiesā pēc Kompānijas atrašanās vietas (līgumiskā piekritība), saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


Piekrītu dalības lietošanas noteikumiem.

Nākamais