Sylvanian Families GERBĖJŲ KLUBAS

[Naudojimosi sąlygos] * Atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi sąlygas.

Prieš pradėdami naudotis paslaugomis, turėsite užsiregistruoti. Prieš įsiregistruodami „Sylvanian Families“ gerbėjų klubo nariu, atidžiai perskaitykite žemiau esančias Naudojimosi sąlygas. Sėkmingas registracijos baigimas reiškia, kad sutinkate su šios narystės sutarties sąlygomis.

<„Sylvanian Families“ gerbėjų klubo nariams teikiamos paslaugos>

Narystės sutarties (toliau - „Sutarties“) sąlygos ir terminai, taikomi „Sylvanian Families“ gerbėjų klubo (toliau - „Klubo“) nariams, apibrėžti ir valdomi atsakingos įmonės (toliau - „Įmonės“), išdėstomi taip:

1 skirsnis (Terminai)

 1. „Narys“ - tai asmuo, išreiškęs sutikimą su šios Sutarties terminais ir sąlygomis, ir įsiregistravęs Klubo nariu pagal Įmonės nurodytas sąlygas.
 2. „Paslauga“- tai Klubo nariams teikiamų paslaugų visuma, įskaitant informaciją apie „Sylvanian Families“ produktus, narystės naudą, turinio naudojimą ir žaidimus.
 3. „Sutartis“ - tai ši sutartis ir visi jos skirsniai, nustatantys naudojimosi Įmonės internetine svetaine sąlygas.
 4. „Narystės informacija“ - tai asmeninė informacija, kurią Narys atskleidžia Įmonei, įskaitant Nario atliktų operacijų istoriją ir t.t.

2 skirsnis (Sutartis)

Ši Sutartis privaloma ir taikoma visiems Nariams registracijos proceso metu, taip pat baigus registraciją.

3 skirsnis (Naudojimasis paslaugomis)

Narys gali naudotis Paslaugomis pagal šios Sutarties sąlygas ir terminus.

4 skirsnis (Registracija)

 1. Nario statuso įgijimas
  Asmuo, sutikęs su šios Sutarties sąlygomis ir terminais ir pateikęs visus narystei įregistruoti reikalingus duomenis, norėdamas įteisinti narystę, turi baigti registraciją. Visi, norintys tapti nariais, turi sekti registracijos procesą. Registracijos procesą asmuo turi atlikti pats. Jei nariu nori tapti 15 metų ar jaunesnis asmuo, reikalingas tėvų sutikimas. Gali būti, kad asmeniui, prieš tai nutraukusiam narystę arba jei Įmonė nustato, kad šis asmuo yra nepageidaujamas, gali būti nesuteikta teisė iš naujo užsiregistruoti.
 2. Informacijos įvedimas
  Sekdami registracijos procedūras, perskaitykite, kokios informacijos prireiks ir pildydami formą įveskite teisingus duomenis.

5 skirsnis (Įranga ir sąlygos)

Asmuo yra atsakingas ir prisiima visas su pasiruošimu registracijai susijusias išlaidas, įskaitant kompiuterinės ir programinės įrangos bei interneto prieigos įdiegimą.

6 skirsnis (Nario informacijos pakeitimas)

 1. Jei po registracijos pasikeitė asmens duomenys, įskaitant vardą ir adresą, narys nedelsiant apie tai turi įspėti Įmonę.
 2. Įmonė nėra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl nesėkmingo registracijos formos apie duomenų pasikeitimą užpildymo. Net jei asmuo sėkmingai užpildė formą apie informacijos pasikeitimą, kol šie pakeitimai nebus įregistruoti, visi veiksmai ir operacijos bus atliekamos remiantis prieš tai įvestais duomenimis.

7 skirsnis (Narystės panaikinimas)

Jei asmuo nori panaikinti savo narystę, jis turi ištrinti savo nario informaciją. Baigus atitinkamas procedūras, narystė bus nutraukta.

8 skirsnis (Nario statuso praradimas ir prievolė atlyginti nuostolius)

 1. Jei asmuo registracijos metu pateikia neteisingą informaciją arba jei Įmonė dėl kitų priežasčių nusprendžia, kad asmuo negali turėti nario statuso, Įmonė turi teisę panaikinti tokio asmens narystę.
 2. Jei asmuo atlieka vieną iš toliau esančių veiksmų, jis yra atsakingas už visą dėl tokių savo veiksmų Įmonei padarytą žalą:
 1. (1)Sutrikdo Įmonės veiklą, prisijungdamas prie interneto svetainės ir ten keisdamas informaciją arba į ją nukreipdamas žalingas kompiuterines programas.
 2. (2)Pažeidžia Įmonei priklausančias autoriaus teises.
 3. (3)Paslaugą naudoja komerciniais tikslais.
 4. (4)Pažeidžia šių naudojimosi sąlygų nuostatas.

9 skirsnis (Informacijos valdymas)

Visą registracijos metu pateiktą informaciją (toliau - „Asmeninę informaciją“) valdo Įmonė pagal „Sylvanian Families“ gerbėjų klubo asmeninės informacijos apsaugos nuostatus (http://domain/policy/). Asmeninę informaciją Įmonė gali naudoti suteikdama nariams paslaugas, gerindama savo paslaugų kokybę, reklamuodama savo paslaugą ir užtikrindama efektyvų ir patikimą paslaugos veikimą.

10 skirsnis (Informacijos teikimas)

Įmonė gali teikti nariams informaciją (įskaitant reklaminius pranešimus), siųsdama ją naujienlaiškių forma ir kitais būdais. Jei narys tokios informacijos gauti nepageidauja, Įmonės nustatytu būdu jis turi pranešti apie tai Įmonei ir informacijos siuntimas bus nutrauktas. Informacijos, susijusios su paslaugos teikimu ir veikimu, nutraukimas negali būti nutrauktas nario prašymu.

11 skirsnis (Draudžiami veiksmai)

Naudodamasis paslaugomis, narys negali atlikti nė vieno iš toliau esančių veiksmų:

 1. (1)Teisės aktų ir šios Sutarties pažeidimas, paslaugų naudojimas ne pagal taisykles ir kiti panašūs pažeidimai.
 2. (2)Veiksmai, kuriais pažeidžiamos Įmonės arba trečiųjų asmenų teisės, interesai arba orumas.
 3. (3)Veiksmai, kuriais daroma neigiama įtaka jaunų asmenų ir vaikų mąstymui ir veiksmams ir kiti visuomenei žalingi ir moralės normas pažeidžiantys veiksmai.
 4. (4)Kitiems asmenims nepriimtini ar piktavališki veiksmai.
 5. (5)Neteisingos informacijos pateikimas.
 6. (6)Žalingos kompiuterinės programos, elektroninių laiškų ir pan. paleidimas arba siuntimas.
 7. (7)Nelegalus prisijungimas prie Įmonės serverių arba kitų kompiuterių.
 8. (8)Visi kiti veiksmai, kuriuos Įmonė laiko netinkamais.

12 skirsnis (Paslaugų sustabdymas/nutraukimas)

Jei siekiant pagerinti paslaugų kokybę, yra atliekamas nors vienas iš šių veiksmų, Įmonė be išankstinio įspėjimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą. Tokiu atveju Įmonė nėra atsakinga už dėl tokių veiksmų asmens patirtą žalą.

 1. (1)Atliekamos periodinės arba nenumatytos priverstinės sistemos palaikymo operacijos.
 2. (2)Atsiranda per didelė sistemos apkrova.
 3. (3)Sistemos veikimas negalimas dėl gaisro, trečiosios šalies kenkiančių veiksmų ir t.t.
 4. (4)Kiti veiksmai, kurie yra būtini ir neišvengiami.

13 skirsnis (Paslaugų pakeitimas arba panaikinimas)

Įmonė savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo gali pakeisti arba panaikinti visas arba dalį paslaugų. Tokiu atveju Įmonė nėra atsakinga už dėl tokių veiksmų asmens patirtą žalą.

14 skirsnis (Autoriaus teisės)

 1. Asmuo yra susipažinęs, kad atoriaus teisės į visą informaciją (vaidzo ir garso medžiagą, tekstus ir t.t.), suteikiama kartu su paslauga, priklauso Įmonei arba trečiajai šaliai.
 2. Visą su paslaugomis gaunamą informaciją narys gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Tokios informacijos negalima naudoti komerciniais tikslais, persiųsti jos kitiems asmenims, viešinti internete ar kitais būdais padaryti ją prieinamą visuomenei.

15 skirsnis (Žalos atlyginimas)

 1. Įmonė nėra atsakinga ir neturi atlyginti žalos, atsiradusios dėl sistemos trikdžių, lėto veikimo ar neprieinamumo, dėl kurių prarandama informacija, priėjimas prie tokios informacijos ir pan.
 2. Įmonė negarantuoja, kad el. paštu iš Įmonės interneto svetainės, serverio ir domeno siunčiamos žinutės ir jų turinys neturės kompiuterinių virusų ir pan.
 3. Įmonė nėra atsakinga už asmens patirtą žalą, atsiradusią dėl šios sutarties sąlygų nesilaikymo ir pan.
 4. Įmonė negarantuoja, kad visa su paslaugomis susijusi informacija yra baigtinė, tiksli ir jos turinys naudingas.
 5. Įmonė nėra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl paslaugos teikimo metu gautos informacijos.
 6. Įmonė nėra atsakinga už asmens negalėjimą pasinaudoti visomis arba dalimi paslaugų.

16 straipsnis (Sutarties peržiūrėjimas)

Įmonė gali peržiūrėti šią sutartį ir pateikti papildomą sutartį savo iniciatyva. Atnaujinta arba papildoma sutartis įsigalioja nuo jos paskelbimo Įmonės interneto svetainėje. Tokiu atveju narys turi laikytis pataisytos arba papildomos sutarties nuostatų.

17 skirsnis (Įgaliojimo perleidimas)

Narys jokiai kitai trečiajai šaliai negali perleisti savo nario statuso ir savo teisių bei įsipareigojimų prieš tai neįspėjęs Įmonės ir negavęs jos leidimo.

18 skirsnis (Teisės aktai)

Šios sutarties sudarymas, galiojimas, vykdymas ir aiškinimas remiasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

19 skirsnis (Jurisdikcija)

Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties arba paslaugų, sprendžiami teismuose pagal Įmonės buvimo vietą.


Su narystės sąlygomis sutinku.

Toliau