Sylvanian Families Fanclub
Uue liikmeksoleku registreerimine

[Kasutustingimused] * Palun loe kindlasti kasutustingimusi.

Enne teenuse kasutamist pead end liikmeks registreerima. Palun loe enne registreerimist hoolikalt Sylvania perede fänniklubi liikmeksoleku tingimusi. Pärast liikmeks registreerimist oled sa seotud liikmelepinguga.

Sylvania perede fänniklubi teenused

Sylvania perede fänniklubi (edaspidi "Klubi") liikmelepingu (edaspidi "Leping") tingimused. Lepinguid haldab Anvol OÜ (edaspidi “Ettevõte”).

Artikkel 1. Definitsioonid

 1. “Liige” tähendab isikut, kes on nõustunud lepingu kasutustingimustega ja kelle registreerumine on lõpule viidud ettevõtte ettenähtud korra järgi.
 2. "Teenus" tähendab üldist klubiliikmetele pakutavat teenust, sealhulgas Sylvania perede tooteinfot, liikmetele pakutavaid hüvesid, õigust kasutada sisu ja mängu mängida.
 3. "Leping" tähistab ühiselt nii siinset Lepingut, punkte, mida Ettevõtte kodulehte kasutades meeles pidada, ja muid Ettevõtte sätestatud lepinguid, suunised jms.
 4. "Liikme andmed" tähistavad Liikme poolt Ettevõttele edastatud iseenda isikuandmeid, Liikme tehtud tehingute ajalugu jne.

Artikkel 2. Leping

Leping kehtib ja on siduv kõigile Liikmetele liikmeks registreerimise ajal ja pärast registreerimist.

Artikkel 3. Teenuse kasutamine

Liige võib Teenust kasutada vastavalt siinse Lepingu tingimustele.

Artikkel 4. Liikmeks registreerimine

 1. Liikmeks kvalifitseerumine
  Isik, kes on nõustunud siinse Lepingu tingimustega ja esitanud ettenähtud Liikmeks saamise taotluse, kvalifitseerub Liikmeks hetkel, mil ta teeb kõik registreerimiseks ette nähtud tegevused. Seda registreerimise protsessi peavad järgima kõik isikud, kes soovivad Liikmeks saada. Liikmeks registreerimine agendi vahendusel ei ole lubatud. Kui Liikmeks saamise taotluse soovib esitada alla 15-aastane isik, on selleks vaja tema vanemate nõusolekut. Isiku Liikmeks saamise taotlus võidakse tagasi lükata, kui tema liikmelisus on varem tühistatud või kui Ettevõte otsustab, et ta ei sobi Liikmeks.
 2. Liikme andmete sisestamine
  End Liikmeks registreerides loe palun kogu ettenähtud vormis läbi kõik punktid, millele tuleb tähelepanu pöörata, ja sisesta vajalikud andmed õigesti.

Artikkel 5. Abivahendid ja varustus

Liige vastutab ainuisikuliselt Teenuse kasutamiseks tehtavate ettevalmistuste eest ja kannab kõik selleks vajaliku kulud, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajaliku riist- ja tarkvara ettevalmistamine ning lepingute sõlmimiseks vajaliku Interneti-ühenduse loomine.

Artikkel 6. Liikmeandmete muutmine

 1. Juhul kui Liikme isikuandmed (sh nimi ja aadress) muutuvad, peab Liige muudatuse kohe registreerima ka Ettevõttes.
 2. Ettevõte ei vastuta ühelgi moel kahju eest, mis on tekkinud seetõttu, et Liige ei saa oma isikuandmete muutust registreerida. Isegi kui Liige on muudatuse registreerimise lõpetanud, viiakse enne muudatuse lõplikku registreerimist varem registreeritud andmete põhjal ellu kanne, mille jaoks on vajalikud protseduurid enne seda registreerimist juba lõpetatud.

Artikkel 7. Liikmelisuse lõpetamine

Kui Liige soovib liikmelisust lõpetada, peab ta oma liikmeandmed kustutama. Pärast liikmelisuse lõpetamiseks vajalike protseduuride täitmist tema liikmestaatus tühistatakse.

Artikkel 8. Liikmeks kvalifitseerumise lõpp ja kohustus maksta kompensatsiooni

 1. Juhul kui Liige registreerib valed liikmeandmed või kui Ettevõte leiab mõne muu põhjuse, mis näitab, et isik ei sobi Liikmeks, võib Ettevõte selle isiku liikmestaatuse tühistada.
 2. Kui Liige paneb toime mis tahes allpool nimetatud toimingu, vastutab ta selle tagajärjel Ettevõttele tekkinud kahjude hüvitamise eest:
 1. (1) Ettevõtte äritegevuse takistamine, sisenedes siinsele veebisaidile, et muuta andmeid või paigutada siinsele veebisaidile mõni kahjulik arvutiprogramm;
 2. (2) tegu, mis rikub Ettevõtte intellektuaalomandi õigusi;
 3. (3) tegu, mille eesmärk on Teenuse kaubanduslik kasutamine; või
 4. (4) tegu, mis on vastuolus siinsetes kasutustingimustes sätestatud tingimustega.

Artikkel 9. Liikmeandmete töötlemine

Ettevõte haldab liikmeandmetes sisalduvaid isikut tuvastavaid andmeid (edaspidi "Isikuandmed") Sylvania perede fänniklubi isikuandmete kaitsmise reeglite järgi (https://www.sylvanianfamilies.com/et-ee/other/policy.php). Ettevõte võib Liikmete isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel: Liikmetele teenuse osutamine, teenuse sisu parandamine, teenuse kasutamise edendamine ja teenuse usaldusväärse ja tõhusa toimimise tagamine.

Artikkel 10. Info edastamine

Ettevõte võib Liikmetele anda teavet (sh reklaami) e-uudiskirjade kaudu ja ka muul moel. Kui Liige ei soovi sellist teavet saada, lõpetatakse tema teavitamine, kui ta teatab sellest Ettevõttele Ettevõttes ette nähtud viisil. Liikme taotluse põhjal ei lõpetata siiski Teenuse kasutamiseks vajaliku info edastamist.

Artikkel 11. Keelatud tegevused

Liige ei tohi Teenuse kasutamisega seoses toime panna ühtki järgmistest tegudest:

 1. (1) seaduste ja reeglite või selle Lepingu rikkumine asjus, mis nõuavad Teenuse kasutamisel tähelepanu, ning selle Lepingu jne mis tahes muude tingimuste rikkumine;
 2. (2) tegu, mis kahjustab Ettevõtte ja mis tahes kolmanda osapoole õigusi, huve või au;
 3. (3) tegu, millel võib noorte ja laste mõistusele ja kehale olla kahjulik mõju, või mis tahes muu tegu, mis solvab avalikku korda ja moraali;
 4. (4) tegu, mis häirib teisi kasutajaid ja mis tahes teisi kolmandaid isikuid või mis paneb neid end ebamugavalt tundma;
 5. (5) valeinfo edastamine;
 6. (6) kahjuliku arvutiprogrammi, e-kirja jne edastamine või avaldamine;
 7. (7) ebaseaduslik sisenemine serveritesse ja Ettevõtte teistesse arvutitesse; või
 8. (8) muud toimingud, mida Ettevõte peab sobimatuks.

Artikkel 12. Teenuse katkestamine/peatamine

Ettevõte võib Teenuse osutamine täielikult või osaliselt peatada ilma ette teatamata, kui toimiva Teenuse säilitamisel toimub üks järgmistest sündmustest. Ettevõte ei vastuta mingil viisil kahju eest, mis võib Liikmete tekkida Teenuse sellise katkemise või peatamist tõttu.

 1. (1) Kui tuleb teha perioodilisi või erakorralisi süsteemi hooldustöid.
 2. (2) Kui süsteemid on ülekoormatud.
 3. (3) Kui süsteemide töö on raskendatud tulekahju, elektrikatkestuse, kolmanda isiku sabotaaži jms tõttu.
 4. (4) Muudel Ettevõtte määratletud juhtudel, mille korral ei ole võimalik süsteemide väljalülitamist vältida.

Artikkel 13. Teenuse muutmine või lõpetamine

Ettevõte võib vajaduse korral Teenuse osi või tervikut omal äranägemisel muuta või tühistada sellest ette teatamata. Ettevõte ei vastuta mingil viisil kahju eest, mis võib Liikmetele tekkida Teenuse sellise muutmise või tühistamise tõttu.

Artikkel 14. Autoriõigused

 1. Liige tunnistab, et Ettevõtte osutatud Teenusega seotud info (sealhulgas videote, audio- ja tekstimaterjalide jne; sama kohaldub ka edaspidi) autoriõigused kuuluvad Ettevõttele või kolmandale isikule, kes on vastava info Ettevõttele andnud.
 2. Liige võib Ettevõtte poolt Teenuse kaudu jagatavat infot kasutada vaid isiklikuks otstarbeks. Liige ei tohi seda infot kasutada ärilistel eesmärkidel ega edastada seda teistele isikutele ega postitada seda veebisaitidele jm, kus seda saab vaadata laiem üldsus.

Artikkel 15. Kahjutasud

 1. Ettevõte ei vastuta mingil viisil mis tahes kahju eest, mis on tekkinud Ettevõtte süsteemide töö katkemise, viivituse või peatamise tõttu põhjusel, et sideahelates või arvutites on esinenud rike, andmed on läinud kaotsi või andmetele on ebaseaduslikul moel ligi pääsetud; samuti ei vastuta Ettevõte mis tahes muu kahju eest, mis võib Liikmetele tekkida Ettevõtte pakutava teenuse tõttu.
 2. Ettevõte ei garanteeri, et e-kirjades ja Ettevõtte veebilehe sisus, serverites ja domeenides ei sisaldu ühtki nakatava või hävitava omadusega elementi, näiteks arvutiviiruseid.
 3. Ettevõte ei vastuta mingil viisil mis tahes kahju eest, mis võib tekkida, kui Liige rikub selle Lepingu jm reegleid.
 4. Ettevõte ei garanteeri Teenuse sisu ja Teenuse kaudu saadava mis tahes info täielikkust, täpsust või kasulikkust.
 5. Ettevõte ei vastuta mingil viisil mis tahes kahju eest, mis on tingitud Teenuse kaudu Liikmetele edastatud infost või mis tahes muust põhjusest.
 6. Ettevõte ei vastuta mingil viisil selle eest, kui Liige ei suuda Teenust osaliselt või täielikult kasutada põhjusel, mis on tingitud temast endast või mõnest kolmandast osapoolest ja mis ei ole Ettevõttega seotud.

Artikkel 16. Lepingu muumine

Ettevõte võib oma äranägemise järgi siinset Lepingut muuta või kehtestada täiendava lepingu (edaspidi "Täiendav Leping"). Siinse Lepingu parandused ja täiendused jõustuvad hetkel, mil siinse Lepingu muudetud versioon või Täiendav Leping avaldatakse Ettevõtte veebilehel. Sellisel juhul peab Liige järgima siinse Lepingu muudetud tingimusi ja Täiendava Lepingu tingimusi.

Artikkel 17. Tegevuse edastamise keeld

Liige ei tohi oma liikmestaatust ega sellega seotud õigusi ja kohustusi ilma Ettevõtte eelneva nõusolekuta üle anda mis tahes kolmandale isikule.

Artikkel 18. Kohalduvad seadused

Siinse Lepingu koostamisele, mõjule, täitmisele ja tõlgendamisele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.

Artikkel 19. Jurisdiktsioon

Siinse Lepingu ja Teenusega seotud mis tahes vaidlused tuleb esitada kohtusse, mille jurisdiktsiooni alla kuulub Ettevõtte peakontor; leping kuulub eksklusiivlepingu alusel esimeses astmes vastava kohtu jurisdiktsiooni alla.


Nõustun liikme kasutustingimustega.

Järgmine